Allbuy.pl Strona Główna Allbuy.pl


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Poprzedni temat :: Następny temat
22. Postępowanie sądowe w trybie uproszczonym
Autor Wiadomość
khazul 
Site Admin
Administrator

Dołączył: 18 Paź 2005
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 4:49 pm   22. Postępowanie sądowe w trybie uproszczonym

Postępowanie sądowe w trybie uproszczonym

Postępowanie uproszczone jest wyjątkiem od procesu odbywającego się na normalnych zasadach i nie wszystkie sprawy mogą być rozpoznawane w tym trybie. Jest ono przewidziane do rozstrzygania sporów drobnych, nieskomplikowanych, których przedmiot ma małą wartość.

W postępowaniu uproszczonym można domagać się rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń wynikających z umów, jeżeli ich wartość nie przekracza 10 tys. zł.

Postępowanie uproszczone

Postępowanie zwykłe

·        Rozstrzygnięcia zapadają w terminie 30 dni

·        Niższe koszty procesu

·        Uproszczenie postępowania dowodowego ( brak dowodu z opinii biegłego )

·        Ograniczenie dopuszczalności odwołania

·        Brak możliwości złożenia skargi kasacyjnej do Sądu najwyższego

·        rozstrzygnięcia zapadają w terminie od 6 miesięcy do kilku lat

·        wyższe koszty procesu

·        szczegółowe zbadanie sprawy w postępowaniu dowodowym ( także przy udziale biegłego )

·        szeroka możliwość złożenia odwołania do sądu wyższej instancji

·        możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sadu Najwyższego

Tryb uproszczony przeznaczony jest także do rozstrzygania sporów w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi gwarancji jakości lub niezgodności towaru z umową o sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10 tys. zł. Chodzi o wszelkie umowy sprzedaży, jakie zawieramy z przedsiębiorcą, który zajmuje się handlem. Jeżeli zatem kupujemy jakiś towar w sklepie i okaże się, że jest on wadliwy, a sprzedawca nie chce nam go naprawić, wymienić na nowy lub zwrócić pieniądze, to możemy wystąpić przeciwko niemu w postępowaniu uproszczonym. W każdym jednak przypadku należy pamiętać o tym, aby wartość takiej transakcji handlowej nie była wyższa niż 10 tys. zł.

Poza tym w postępowaniu uproszczonym można dochodzić roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. W tych przypadkach uproszczony tryb wyjątkowo może być przeprowadzony przy wyższej niż 10 tys. zł wartości przedmiotu sporu, bo sięgającej maksymalnie 75 tys. zł.

Dla wartości przedmiotu sporu 5 tys. zł, koszty wpisu wynoszą:

• w postępowaniu uproszczonym – 100 zł,
• w postępowaniu zwykłym – 250 zł.

Dla wartości przedmiotu sporu 10 tys. zł, koszty wpisu wynoszą:

• w postępowaniu uproszczonym – 300 zł,
• w postępowaniu zwykłym – 500 zł.

Nie możemy dochodzić w tym trybie roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych – czyli nie możemy dochodzić na drodze postępowania uproszczonego np. zapłaty przez złodzieja odszkodowania za skradzione mienie – te sprawy muszą być rozpatrywane w trybie zwykłym. Ponadto w tym postępowaniu nie rozpoznaje się spraw wynikających z czynności prawnych o charakterze jednostronnym, jak np. przyrzeczenie publiczne lub polecenie oraz z zobowiązań opartych na decyzji administracyjnej albo bezpośrednio na ustawie. Postępowanie uproszczone nie będzie więc trybem właściwym do dochodzenia na przykład roszczeń alimentacyjnych.

Powództwo przeciwko pozwanemu, czyli osobie, od której domagamy się spełnienia roszczenia wnosi się do właściwego terytorialnie sądu rejonowego. Należy przy tym pamiętać, że pozew musi być wniesiony na urzędowym formularzu. Jest to wymóg bezwzględny, od którego nie ma wyjątków. Jeżeli nie dopełnimy tego obowiązku, wówczas sędzia przewodniczący odeśle pismo i wezwie nas do naprawienia błędu i wniesienia – w terminie tygodniowym – powództwa na urzędowym druku. Podobnie będzie, jeżeli pozew będzie zawierał uchybienia, jak np. brak adresu osoby, przeciwko której wysunięto roszczenie lub brak wskazania wartości przedmiotu sporu. Również wtedy przewodniczący składu sędziowskiego wezwie do naprawienia takich uchybień, także w terminie tygodniowym.

W wezwaniu powinny być wskazywane wszystkie błędy pozwu oraz pouczenie, że jeżeli w terminie tygodniowym ich nie poprawimy lub wniesiemy pozew z kolejnymi błędami, to przewodniczący zarządzi jego zwrot.

Pozew powinien ponadto zawierać bardzo dokładne określenie wszystkich faktów i zarzutów, na których powód opiera swoje żądanie. Dodatkowo żądanie to musi być bardzo precyzyjnie określone, poprzez np. wskazanie konkretnej sumy pieniężnej, której się domagamy. To bardzo ważne, bo jeżeli zgłoszona zostanie zbyt niska kwota roszczenia, a w trakcie postępowania okaże się, że straty powoda są wyższe, to nie będzie on już mógł zmienić jego wysokości. W pozwie należy także wskazać wszystkie wnioski dowodowe na poparcie zgłaszanych żądań. W praktyce w zdecydowanej większości przypadków do pozwu dołącza się umowę lub fakturę, z których jasno wynika treść i wysokość roszczenia oraz osoba, od której domagamy się jego spełnienia. Roszczenie zatem musi być poparte istniejacymi dokumentami – nie jest zatem możliwe dochodzenie roszczeń wynikających z umowy zawartej ustnie.

Bywa, że pozew nie zawiera opisu wszystkich faktów i zarzutów, na których opieramy żądanie. W takim przypadku nieuwzględnione informacje można powołać, ale tylko na pierwszej rozprawie. W tej sprawie należy złożyć pismo zawierające wnioski dowodowe. Powinno być ono, podobnie jak pozew, wniesione na urzędowym formularzu. Jeżeli tego obowiązku nie spełnimy lub nie dotrzymamy terminu pierwszej rozprawy, sąd nie będzie brał pod uwagę wniosków dodatkowo zgłaszanych.

Od tej zasady przepisy przewidują jeden wyjątek. Strona ma prawo przedstawić nowe fakty, zarzuty lub dowody, jeżeli wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. Sytuacja taka może mieć miejsce np. wtedy, gdy dane okoliczności nie były powodowi wcześniej znane, a mają znaczenie przy rozstrzyganiu o jego sprawie. W takim przypadku jednak to sąd będzie ostatecznie decydował o ich przyjęciu lub oddaleniu.

Obowiązuje tu zasada, że jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, czyli zasada niekumulacji roszczeń. Jeżeli strona będzie domagała się jednoczesnego rozpoznania przez sąd kilku roszczeń, sędzia przewodniczący po prostu zwróci pozew. Zasada ta nie stoi natomiast na przeszkodzie dochodzeniu odrębnymi pozwami poszczególnych roszczeń rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy zgłaszane żądania wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. Roszczenia ściśle ze sobą związane nie są rozdzielane do różnych postępowań. W postępowaniu uproszczonym niedopuszczalna jest zmiana powództwa. W trakcie postępowania nie można zatem zmienić rodzaju żądania lub jego wysokości. Taka zmiana nie zostanie uwzględniona przez sąd. Podobnie niedopuszczalne jest wezwanie do udziału w już rozpoczętej sprawie innych osób.

Wysokość wpisu sadowego zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli:

– do 2 tys. zł – wpis wynosi 30 zł,
– ponad 2 tys. zł do 5 tys. zł – 100 zł,
– ponad 5 tys. zł do 7,5 tys. zł – 250 zł,
– ponad 7,5 tys. zł – 300 zł.

Dodatek do kosztów postępowania – strona, która przegra, musi liczyć się także z kosztami związanymi z postępowaniem dowodowym, wezwaniami świadków oraz wynagrodzeniem zatrudnionego adwokata lub radcy prawnego.

Po zapoznaniu się z pozwem i po stwierdzeniu, że nie zawiera on żadnych braków oraz że żądanie nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, sędzia przewodniczący wyznacza rozprawę. Jednocześnie zarządza on doręczenie pozwu pozwanemu pod wskazany adres. Pozwany może aż do rozpoczęcia pierwszej rozprawy złożyć odpowiedź na pozew, która musi być sporządzona pisemnie, także na urzędowym formularzu. Jeżeli wymaganie to nie zostanie spełnione lub jeżeli odpowiedź będzie zawierała inne uchybienia, sędzia przewodniczący zwróci pismo i wezwie do jego naprawienia w ciągu tygodnia.

Odpowiedź na pozew stanowi podjęcie przez pozwanego obrony swoich interesów w procesie. Powinien on zatem ustosunkować się do żądań powoda oraz przedstawić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Tak sporządzone pismo kierowane jest do sądu, który musi wziąć pod uwagę przedstawione w nim okoliczności, oraz do powoda, który w terminie tygodniowym ma prawo ustosunkować się do nich. Polega to na tym, że powód przedstawia odpowiednie dowody, które powinny wykazać, że zarzuty pozwanego nie są prawdziwe.

W odpowiedzi na pozew pozwany może ponadto wytoczyć powództwo wzajemne przeciwko powodowi. Warunkiem jest jednak, aby było ono związane z żądaniem powoda oraz by bezpośrednio dotyczyło jego osoby. Dodatkowo powództwo to może być wytoczone jedynie wtedy, gdy nowe żądanie nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym. Pozwany może więc starać się dowieść, że np. nie jest zobowiązany do zapłaty czynszu za wynajęcie lokalu, a jednocześnie domagać się zwrotu udzielonej pożyczki na wyremontowanie tego lokalu. Ponadto pozwany może w pozwie zawrzeć zarzut potrącenia. Zarzut ten określa, że powód jest winien pozwanemu np. 5 tys. zł i w przypadku przegrania sporu sumę tę można odliczyć od tego, co zasądzi sąd. To sąd jednak decyduje, czy powództwo może być uznane za wzajemne i czy słuszny jest zarzut potrącenia.

Podczas zapoznawania się ze sprawą sąd powinien bowiem dążyć do tego, aby wydać wyrok już na pierwszym posiedzeniu. Z tego powodu tylko do tego momentu można zgłaszać wszelkie okoliczności dowodowe. Z tego też względu postępowanie dowodowe w tym trybie jest znacznie ograniczone. Czas nie może jednak być ważniejszy od dokładnego zbadania sprawy. Sąd ma obowiązek wnikliwie zbadać wszystkie przedstawione mu dokumenty, tak aby wysokość zasądzonego żądania była zgodna z rzeczywiście poniesionymi przez powoda stratami. Dlatego jeżeli sąd uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła i wymaga bardziej dokładnego zbadania, to rozpoznaje ją w normalnym trybie procesowym z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym. Sąd przekaże też rozpoznanie sprawy do rozpoznania w normalnym trybie, gdy dla jej rozstrzygnięcia potrzebne będzie uzyskanie wiadomości specjalnych. Wynika to z tego, że z uwagi na szybkość i jak najniższe koszty trybu uproszczonego nie przeprowadza się dowodów z opinii biegłego. Z podobnych powodów żadna ze stron nie ma obowiązku uczestniczenia w rozprawie. Jeśli sąd uzna obecność którejś z nich za niezbędną dla rozstrzygnięcia sprawy, wtedy wzywa ją do stawienia się. Wezwania może być nawet telefoniczne lub telegraficzne. Takie zawiadomienie będzie skuteczne jedynie wtedy, gdy nie będzie żadnych wątpliwości, że informacja dotarła do zawiadamianej strony lub świadka.

Może być też tak, że dokładne udowodnienie wysokości żądania powoda nie będzie możliwe. W takich sytuacjach sąd może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Takie uznanie sądu nie może być jednak dowolne i zawsze musi być uzasadnione.

Po wydaniu wyroku przez sąd każda ze stron może w ciągu jednego tygodnia złożyć pisemny wniosek o jego pisemne uzasadnienie. Wniosek ten może być złożony także do protokołu bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Wybór formy należy do wnioskodawcy. Dla jak najszybszego zakończenia postępowania i uprawomocnienia się wyroku, każda ze stron może ponadto bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku złożyć ustny wniosek do protokołu o zrzeczeniu się prawa do doręczenia uzasadnienia. Zrzeczenie to nie wymaga zgody strony przeciwnej i nie podlega kontroli sądu.

Postępowanie uproszczone jest dwuinstancyjne. Każda ze stron, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu, może w terminie dwutygodniowym od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku lub jego ogłoszenia wnieść apelację. Pismo kieruje się na adres sądu rejonowego, który rozpoznawał sprawę. Dopiero jeżeli sąd ten uzna, że apelacja nie zawiera żadnych braków, przekazuje ją do sądu okręgowego. Przepisy dopuszczają wyłącznie prawo skorzystania z odwołania. Każda ze stron obecna na posiedzeniu, na którym ogłoszono wyrok, może złożyć do protokołu oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do apelacji. Jeżeli wszystkie uprawnione strony złożą takie oświadczenie, wyrok stanie się prawomocny, a całe postępowanie zostanie ostatecznie zakończone. Jednak nawet gdy żadna z uprawnionych stron nie zrzeknie się prawa do złożenia apelacji, to jej zakres jest i tak znacznie ograniczony. Można ją oprzeć jedynie na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy.

Po upływie dwutygodniowego terminu na wniesienie apelacji, przytaczanie przez stronę nowych zarzutów jest niedopuszczalne. Sąd nie może brać ich pod uwagę nawet, jeśli miałyby one znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd drugiej instancji nie przeprowadza także postępowania dowodowego. Wyjątkiem jest dowód z dokumentu. Czynności tego sądu ograniczają się jedynie do kontroli orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.

Od tego założenia przepisy przewidują jeden wyjątek. Mianowicie, gdy sąd odwoławczy uzna, że sąd rejonowy orzekł na podstawie nieistniejącego przepisu lub dokonał niewłaściwej wykładni prawa, a zgromadzone dowody nie są wystarczające do wydania prawidłowego wyroku, wtedy uchyli zaskarżony wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy.

Orzeczenia wydawane przez sąd odwoławczy mają charakter ostateczny i prawomocny. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. W konsekwencji zasadą jest i to, że sąd drugiej instancji nie sporządza z urzędu uzasadnienia swojego wyroku. Sporządza je jedynie wtedy, gdy zaskarżony wyrok został uchylony, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy. Tym niemniej, każda ze stron w terminie jednego tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia wyroku może zgłosić wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia. Dla strony nie będzie to miało jednak większego znaczenia, skoro wydany wyrok będzie prawomocny, a spór zostanie zakończony.


Informacje o poradniku Spis tematów
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Używanie serwisu oznacza akceptację Regulaminu.